Søg
Close this search box.

Aftalevilkår

1. Generelle bestemmelser

1.1
Tilslutningen til og brugen af internet og andre ydelser via DSA-NET kræver, at man er medlem og får signalforsyning fra antenneforeningen. Tilslutningen følger adressen på samme måde som radio-og TV tilslutningen.

1.2
Nærværende aftalevilkår er gældende for brugerens tilslutning til internet og andre former for datatransmission på DSA-NET.

1.3
Tilslutningen er personlig for brugeren og dennes husstand. Brugeren må ikke give andre adgang til at benytte tilslutningen.

1.4
Tilslutningen må ikke anvendes til erhvervsmæssigt formål (kræver særskilt aftale).

2. Tilslutningen

2.1
Tilslutning etableres via et kabelmodem,som enten lejes eller købes hos DSA.Ved leje forblivermodemmet DSA’s ejendom.Der må ikke foretages indgreb eller konfigurationersom strider mod fabrikantens retningslinier.

2.2
Medlemmet er selv ansvarlig for at beskytte sine data ved password, firewall, samt vedligehold af passende antivirusprogrammer, og følge tidssvarende sikkerhedsrutiner.

3. Brug af tilslutningen

3.1
Brugeren er forpligtiget til ikke at anvende tilslutningen på en måde, som kan medføre skade eller gener for driften af anlægget, DSA eller tredjemand. Brugeren skal følge DSA’s anvisninger på installation og brug af tilslutningen. DSA har ret til at foretage inspektion af tilslutningen.

4. Fejlafhjælpning

4.1
Brugeren kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser på den af DSA oplyste serviceadresse for den pågældende ydelse. DSA’s servicepartner vil påbegynde afhjælpning indenfor normal arbejdstid uden ugrundet ophold. Såfremt brugeren begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl eller mangler i brugerens eget udstyr eller til brugerens fejlagtige anvendelse til tilslutningen, betales servicevederlag til servicepartneren i henhold til gældende takster på samme mådesom ved TV-og radioforsyningen.

4.2
Hvis brugeren tilslutter udstyr som medfører fejl på anlægget kan DSA igangsætte fejlsøgning og udbedring. Brugeren hæfter for omkostningerne til udbedring og konsulentbistand.

5. Afbrydelse af tilslutningen

5.1
I tilfælde af brugerens væsentlige misligholdelse af forpligtigelser i henhold til denne aftale, er DSA berettiget til uden varsel at nedsætte hastigheden på routeren eller afbryde brugerens forbindelse. DSA giver snarest herefter meddelelse til brugeren om indgreb eller lukningen og årsagen hertil. Følgende forhold anses bl.a. for væsentlige misligholdelser:

Brugeren undlader rettidigt at opfylde sine betalingsforpligtelser i henhold til abonnementsaftalen.

Brugeren medvirker til misbrug af nettets ressourcer eller funktioner, herunder spredning af virus og kædebreve.

Brugeren opsætter servere som er tilgængelige fra internettet

Brugeren foretager konstant downloadning af data, da sådanne aktiviteter kan overbelaste den tilstedeværende båndbredde.

Brugeren foretager hacking eller lignende kriminelle aktiviteter der ifølge straffelovens §263 styk 2 kan give bøde eller fængsel indtil 6 mdr. eller såfremt overtrædelsen sker med ønske om at skaffe sig oplysninger om erhvervshemmeligheder, hvor strafferammen er udvidet op til 4 år.

5.2
DSA er berettiget til at opkræve gebyr for genåbning af tilslutningen.

6. Betalinger

6.1 Takster og årsabonnement fremgår af abonnementsaftalen. DSA har ret til med 1 måneds varsel at ændre priser eller betalingsform. Ændringer meddeles brugeren via E-mail, brev, INFO kanalen eller på anden betryggende måde.

7. Ansvar

7.1
DSA påtager sig intet ansvar for:

Driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til normal service og vedligeholdelse af anlægget.

Brugerens anvendelse af tilslutningen, eller at resultatet heraf ikke opfylder brugerens behov eller forventninger.

Direkte og indirekte tab som brugeren måtte lide.

Andre forhold som anført i aftalen.Tab opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller informationpå Internet, selvom dette skyldes systembrud eller andre forhold hos DSA.

Fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til at brugeren har anvendt udstyr, som ikke er leveret eller godkendt af DSA eller, brugeren har foretaget indgreb i tilslutningen.

De data, som passerer via anlægget og tilslutningen. Brugeren er ansvarlig for, at tilslutningen samt de data der overføres via tilslutningen, ikke krænker gældende lovgivning.At tredjemand trænger ind i tilslutningen og destruerer, forvansker eller ændrer data.

Force majeure.

7.2
Ved data kriminalitet udøvet via DSA-NETTET, vil forespørgsel fra politiet eller anden tilsvarende myndighed, få udlevere brugers navn og adresse som anført på denne kontrakt.

7.3
Brugeren skal skadeløsholde DSA for enhvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod DSA som følge af brugerens brug af tilslutningen.

7.4
Brugerens brug af opkoblingen sker i enhver henseende på eget ansvar. DSA kan ikke holdes ansvarlig for skader eller savn ved manglende signal. DSA påtager sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til brugerens data og systemer.

7.5 

Brugerens er selv ansvarlig for alle eventuelle fejl og omkostninger opstået i relation til bestilling af ydelser via Internettet og brug af betalingssystemer tilknyttet Internet.

8. Ændringer i aftalevilkår

8.1
DSA forbeholder sig ret til at ændre aftalevilkårene, herunder tekniske specifikationer samt funktioner, som tilslutningen giver brugeren mulighed for at anvende. Ændringerne skal meddeles med 30 dages forudgående varsel bortset fra ændringer, som skyldes pålæg afgivet af offentlige myndigheder, ændret lovgivning eller tilsvarende. Mindre ændringer af tekniske specifikationer og funktioner kan til enhver tid gives til brugeren på DSA’s hjemmeside og INFO-kanalen.

9. Aftalens løbetid

9.1
Med et skrifligt varsel på mindst 1 måned op til den 1.i en efterfølgende måned kan aftalen opsiges af hver af parterne

10. Øvrige bestemmelser

10.1
Enhver retslig tvist mellem parterne skal afgøres ved retten i Odense.

10.2
Abonnenten opnår ingen rettigheder over IP-adresse, ophavsretlig beskyttede værker, tekniske løsninger, anlægget, tilslutninger, bortset fra hvad der udtrykkeligt fremgår af aftalevilkårene

11. Persondata
Dyrup-Sanderum Antenneforening, Hvidkærvej 23 A 1. sal, 5250 Odense SV cvr. nr. 72534212 er ansvarlig for de oplysninger, som du afgiver til os. Vi gemmer dine oplysninger (navn, adresse, telefon og e-mail samt ordre) og vi bruger dem for at give dig en god service.

Vi registrerer og videregiver dine personoplysninger til PostNord eller anden transportør, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. Vi samarbejder her ud over med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vore vegne og må ikke bruge dem til egne formål. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Når vi indsamler personoplysninger via vores website, sikrer vi, at der altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret: Oplysninger afgivet til os videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Personoplysninger registreres og opbevares hos os i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.

Den dataansvarlige hos os er forretningsføreren, Hvidkærvej 23A 1., 5250 Odense SV og telefon nr. 66110377

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være, hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på mail: dsa@dsa-net.dk.
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Oplysningspligten fremgår af artikel 13 og 14.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den dataansvarlige

Dyrup-Sanderum Antenneforening Odense SV ·

 Maj 2001 Sidst revideret: April 2019