Søg
Close this search box.

Vedtægter for Dyrup-Sanderum Antenneforening – januar 2022

§ 1
NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Dyrup-Sanderum Antenneforening og dens hjemsted er Odense SV.

§ 2
FORMÅL
Foreningens formål er, som uafhængig forening, at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at:
a) modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler
b) udbyde kapacitet til brug for datatransmission
c) udbyde ydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg

Stk. 2 Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.

§ 3
MEDLEMMER
Medlemmer af foreningen er alle, såvel ejere af og lejere i/af ejendomme, der aktivt modtager bredbåndsydelser og/eller radio- og TV signal gennem foreningens anlæg. Andre med tilknytning til forsyningsområdet kan optages, dog uden stemmeret.

Stk. 2 Der opkræves hos medlemmerne et årligt bidrag (kontingent) pr. husstand til bestridelse af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse.
I udlejningsejendomme opkræves et bidrag hos ejeren for hvert lejemål, der er tilsluttet anlægget.
Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændig blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren. Ved fraflytning kan lejeren ikke flytte tilslutningen til anden adresse. Bidraget (kontingentet) fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Stk. 3 I tillæg til det i stk. 2 nævnte årlige bidrag (kontingent) opkræves hos den enkelte tilsluttede hus-stand tillige de beløb, som følger af de ydelser (programforsyning, internetadgang, og Copy-Dan m.v.) husstanden har valgt at modtage fra foreningen. Størrelsen af dette tillæg fastlægges af bestyrelsen.

Stk. 4 Ved nyindmeldelse i foreningen forfalder et indmeldelsesgebyr til udligning af den opnåede anpart i foreningens formue.

Stk. 5 Medlemmerne er pligtige at betale det i stk. 2 og stk. 3 anførte i overensstemmelse med betalingsbetingelserne og måde anført i opkrævningen.

Stk. 6 Medlemmerne er pligtige at tåle forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen ejendom.

Stk. 7 Medlemmernes modtagning af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til en hver tid gældende leveringsbetingelser. Disse skal gøres tilgængelige for medlemmerne gennem en på anlægget værende info-kanal og på foreningens hjemmeside.

Stk. 8 Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 1 måneds skriftlig varsel til en kvartalsmåneds udløb (31. marts, 30. juni, 30. september, 31.december)
Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin.

Stk. 9 Ved flytning fra et sted i forsyningsområdet til et andet sted i forsyningsområdet, er medlemmet dog berettiget til at medtage indbetalt kontingent, hvis medlemskabet fortsættes.
Det er den tilflyttendes eget ansvar at meddele skiftet til foreningen.

§ 4
GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Indkaldelse skal med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved behørig annoncering i en lokal avis samt på foreningens informationskanal og på foreningens hjemmeside.

Stk. 3 Indkaldelsen skal omfatte tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen, samt gengivelse af evt. indkomne forslag.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om det forløbne år og planer for det kommende til godkendelse.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Godkendelse af budget, herunder kontingent og beløbsramme for køb af programmer.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af 1 statsautoriseret eller registreret revisor og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Forslag til behandling under pkt. 4 skal med oplysning om forslagsstiller og påført dennes underskrift være formanden i hænde senest 30. november. Indkomne forslag annonceres på informationskanal og foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen afvikles. Kandidater, der stiller op, når pkt. 6 skal behandles, skal have mulighed for at præsentere sig, inden valghandlingen gennemføres.

Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker dette, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom vedlagt en dagsorden for generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal finde sted senest 4 uger efter modtagelsen af kravet.
Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel og i øvrigt på samme måde som angivet for den ordinære generalforsamling.

Stk. 5 Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Den træffer afgørelser ved almindeligt stemmeflerhed, dog kræver ændringer af denne vedtægt, at mindst 60% af de tilstedeværende stemmer for ændringsforslaget, og at dette har været nævnt i indkaldelsen.

Stk. 6 Hver aktiv tilsluttet husstand, institution, firma og lejer m.v. har ved personligt fremmøde en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7 Medlemmer der er i restance til foreningen har ikke stemmeret.

Stk. 8 Bestyrelsen drager omsorg for, at udførligt referat tages og underskrives af dirigenten. Referat skal offentliggøres på hjemmeside og/eller informationskanal senest 1 måned efter generalforsamlingens afvikling.

§ 5
BESTYRELSE, TEGNINGSRET, HÆFTELSE
Foreningens daglige ledelse foretages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Der afgår på lige årstal 3 medlemmer, på ulige 2 medlemmer

Stk. 2 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Den konstituerer sig selv og er beslutningsdygtig, såfremt flere end halvdelen af de valgte bestyrelsesmedlemmer er mødt.

Genvalg kan finde sted.

Stk. 3 Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer også i forening. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

Stk. 4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Stk. 5 Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller andre ydelser, der aftages via foreningens bredbåndskabelanlæg.

Stk. 6 Bestyrelsen har pligt til at sikre en sådan alsidighed ved programvalg, at der også tages hensyn til (større) mindretalsinteresser.

§ 6
TILSLUTNING og AFBRYDELSE
Alle i forsyningsområdet kan kræve sig tilsluttet anlægget mod accept af hele købekontraktens indhold på en antenneandel. Ved accepten binder man sig til betaling af de til enhver tid vedtagne tilslutningsafgifter m.v. samt medlemskab af foreningen. Er adressen uden for etableret net, sker tilslutningen efter særligt tilbud, som medlemmet er forpligtet til at betale, hvis medlemskab ønskes.

Stk. 2 Intet medlem hæfter for foreningens gæld ud over sin andel.

Stk. 3 Ved udmeldelse skal tilslutningen afbrydes.

Stk. 4 Ved et medlems væsentlige misligholdelse af medlemsforpligtigelserne skal bestyrelsen skriftlig påpege dette overfor medlemmet med angivelse af en frist for genopretning. Overskrides fristen kan bestyrelsen foretage eksklusion af medlemmet, herunder afbryde tilslutningen. Eksklusionen kan indbringes for generalforsamlingen.

Stk. 5 Udebliver forfaldne betalinger længere end 10 dage fra afsendelse af skriftligt påkrav, er dette at betragte som misligholdelse, og bestyrelsen skal lade medlemmets tilslutning afbryde
Gentilslutning kan først ske, når det pågældende medlem har betalt alle restancer og forfaldne ydelser samt omkostningerne ved afbrydelse og gentilslutning.

§ 7
MEDLEMSFORPLIGTIGELSER
Udover betaling af forfaldne ydelser er hvert medlem forpligtet til at holde deres tekniske anlæg i en sådan stand, at øvrige medlemmers brug af anlægget ikke generes.

Stk. 2 Indgreb i anlægget, må kun udføres af personer, godkendt af foreningen.

§ 8
REGNSKABSÅR OG FORMUE
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal i revideret stand fremlægges på den ordinære generalforsamling for godkendelse.

Stk. 2 Foreningens formue anbringes efter regler fastsat af bestyrelsen under hensyntagen til fornøden sikkerhed og opnåelig forrentning.

§ 9
FORENINGENS OPHØR
Foreningens ophør skal besluttes af en generalforsamling efter reglerne for vedtægtsændringer og en eventuel vedtagelse bekræftes ved almindelig stemmeflerhed af en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der med en frist på mindst 8 dage skal indkaldes til afholdelse senest 4 uger efter vedtagelsen.

Stk. 2 Der skal tages stilling til anvendelsen af foreningens eventuelle formue, ved foreningens ophør. Bestyrelsen forelægger forslag hertil på den ordinære og evt. ekstraordinære generalforsamling, hvor foreningens ophør skal drøftes.

– o O o –

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. januar 2022.

januar 2022.