Søg
Close this search box.

Historien om DSA

Man skal tilbage til 1963 for at finde de første historiske kendsgerninger, længe før der var tænkt på fællesantenner.

Den gang var området en del af Sanderum kommune og alle beboerne i de nye områder i Rikkesminde-udstykningen så med misundelse på den billige fjernvarme i Odense.

Sognerådet der bestod udelukkende af mænd fra de gamle landområder, ønskede ikke det nymodens pjat. Tilflytterne dannede derfor en fjernvarmeforening for på egen hånd at få etableret en varmeforsyning, der alligevel til slut endte med at blive kommunal. Det er denne forening der efter et par omvæltninger i dag er Dyrup-Sanderum Antenneforening.

Ind imellem har foreningen været grundlaget for opstilling af en borgerliste ved sognerådsvalget i 1966, hvor man fik et mandat og man har tillige været en Borgerforening med selskabeligt formål. I 1971 kunne beboerne på egen antenne modtage DR og ZDF men ikke den tredje mulighed ARD. Andre kanaler fandtes ikke. Borgerforeningen, der ønskede en større berettigelse, fik derfor ideen til en fællesantenne, og i 1972 omdannede man så foreningen til en antenneforening på en i øvrigt velbesøgt og turbulent generalforsamling i aulaen på Højmeskolen. Siden er foreningen vokset støt til i dag ca. 4400 medlemmer, det samme er desværre kontingent, der i starten var kr. 15/år.

Staten, koda og copydan, TV-stationer m.v. har fundet ud af at dræne antenneforeningerne, i dag sender vi således mere en 80% af de opkrævede kontingenter videre til disse afgiftsopkrævere.

I alle årene har Dansk Kabel TV været vor tekniske leverandør, og de siddende bestyrelser har stedse sammen med Dansk Kabel TV sørget for, at vort anlæg er helt up to date.

I midten af 1990 påbegyndte man en større modernisering af kabelnettet, der blev ombygget til at modtage op til 60 Tv-kanaler og derudover også FM kanaler. Der blev etableret lyslederkabler fra hovedstationen ud til 8 øer i Sanderumområdet og samtidig udskiftet coaxkabler. Forstærkere blev udskiftet og opdateret, og der blev etableret returvej i anlægget, således at man kunne sende signaler både fra og til hovedstationen.

I overensstemmelse med den politik, som de skiftende bestyrelser uændret har holdt fast ved, at vort anlæg altid skal være fuldt på højde med de bedste, fremlagde man på generalforsamlingen 1999 ideen om at udnytte anlæggets evne til at gøre det muligt for medlemmerne at foretage datatransmission gennem opbygning af Internet. Forsamlingen var så stemt for dette, at man uopfordret af bestyrelsen satte kontingentet op med kr. 50 til brug for opstart af Internet adgang via kabelnettet.

Til at hjælpe og rådgive hermed besluttede bestyrelsen at nedsætte et særligt udvalg af medlemmer, Teknisk Udvalg, og gennem annoncer i foreningsbladet “DSA-nyt” lykkedes det at skabe et dygtigt og kompetent udvalg af hovedsagelig unge medlemmer med stor viden på området.